Vilém Jurek

biologická hodnocení

plány péče

přírodě blízké rekultivace

likvidace invazních rostlin

 

Environmentální služby v oblasti hodnocení a plánování

biologická hodnocení ve smyslu § 67 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

zoologické posudky budov podle Metodiky posuzování staveb z hlediska
výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů

botanické a zoologické inventarizace a průzkumy

dendrologická šetření

mapování rostlinných invazí a návrhy jejich likvidace

hodnocení krajinného rázu podle Metodiky posouzení vlivu navrhované
stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz

plány péče pro maloplošná chráněná území a významné krajinné prvky

projekty zalesnění a ozelenění

návrhy přírodě blízkých zahrad a rekultivací po těžbě

konzultace spojené s plánováním v krajině a ochranou přírody

technický a biologický dozor staveb a biotechnických prací (dohledová, revizní i konzultační činnost)

poradenství pro snížení a racionalizaci využívání herbicidů
v biotechnických provozech

 

Ing. Vilém Jurek

Šumice 482, 687 31 Šumice │tel. 605 526 958 │e-mail: vilem.j at gmail.com │IČO: 75338378

 

Živnostenské oprávnění č. j. ZIV/U4109/2009/Jun vydal 8. 7. 2009 Městský úřad Uherské Hradiště

Držitel Osvědčení III. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
podle § 86 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdější předpisů (č. j. SRS 026219/2013)

Autorizovaná osoba k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 dle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění (č. j. 73634/ENV/14 4759/610/13)